[איגרתו של ר' עקיבא איגר נגד החסידים]

האגרת הלז שלח הרב הגאון המפורסם בקצוי ארץ כבוד ק"ת י מוהר '' ר עקיבא אייגר מםויזנן על כת הידוע ישוז"כ . אחינו בני ישראל הנבחרים משבעים אומות , בני אברהם יצחק ויעקב' בחר לו ישראל לסגולתו , עם ה' החרדים אל דברו המקיימים מצות ה' ותורותיו הקדושים , הסובלים עול גלות וחרפת העמים , ובכל זאת לא שכחו אליקיהם . ובכל דור ודור מעמיד להם הקב"ה ראשי דורות העומדים על הפקודים לגדור גדר ולעמוד בפרץ פרצות ישראל , אשר מתרבים בכל דור ודור פריצי עמינו בני ישראל לפרוץ גדר ולהפר תורת אמת . ותורה חדשה מהם יצא' כל איש ואיש אשר בדה מלבו' ואמת הדבר הזה' הוא דברי ישנים אשר בימי ירבעם בן נבט נבדה הדבר הזה כמו שהעיד עליו הכתוב 3 ( ) אשר למד את העם לעשות חג בחודש אשר בדה מלבו ובוודאי הראה להם גם כן פנים בתורה על דרוש זה , כי לא היה אלמן ישראל בימים ההם , אשר עדיין בהמ '' ק היה קיים ואורים ותומים חושן ואפוד וכה"ג * ומלך ונביא וסנהדרין אשר הי' בימים ההם . ומסתמא לא בדבר קטן הראה לישראל לשנות ולעשות חג בחודש אשר לא כמו שעושין בירושלים , ובוודאי הראה להם פנים בתורה שלא כהלכה . אך ההמון עם נתפתו כיונה פותה לדבריו ההם ע...  אל הספר
מוסד ביאליק