מכתב מר' משה ישראל במ' אליעזר מווילנא לר' צבי בק' שעלישט

בעז"ה שלומים אתן כמי נהר וכנחל שאינו פוסק ברכה ושלו' לאהד א"נ י חביבי , ידיד ה' ועמו , הה' הרבני המופלא ומופלג צלול כמי פלג יצוקו' , החכם הכולל בתורה וביראת ה' טהורה , החריף ובקי , משנתו זך ונקי , כקש"ת מפארים פאר הלולים יפה פרי טוהר מ' צבי נ"י כאוה"ב , « ויופיע אור תורתו ויראתו כצאת השמש בגבורתו , וכאור בוקר יזרח שמשו , ויריחו כיריח יכון עולם ועד . א"ד החיים והשלו' אתן הודאה לאל גומר עלי אשר עד כה עזרנו שבשפלינו זכר לנו , והי' זר . שלו . ' ואודיע נא מה שנתחדש בקהלתנו : כי הנה זה קודם ר"ה העבר שלח הרב החסיד דקהלתנו אחד מאנשיו הנאמני' לפייסני ולבקש ממני מחילה על מה ש" נגדי והשיבותי לשליח הנ"ל כמה פעמים בדברי קנטורין שא"א להעלות על , ל . אח"ז נגמר בדעתי שלא לקנטרו עוד וד"ל . » והשיבותי לשליח הנ"ל שאם יבט , ו כל החרמות שהחרימו מכמה שנים על אנשים הידועים אזי אמחול לו , ואמר לו השליח הנ"ל כנ"ל , והשיב לשליח שאני בעצמי מבטל תיכף כל החרמות הנ"ל . ואח"כ שלח אלי הרבני מ' דוד מ"צ " דקהלתנו כנ"ל וכתבתי לו אגרת ובתוך הדברים כתבתי לו בזה"ל " . הנה ידוע ומפורסם מגודל העלבון והבזיון ועוות הדין הנעשה ...  אל הספר
מוסד ביאליק