הכרוז מעיר זעלווע

הערנו אל כל הקהל דק' הוראדנא בצירוף הרב הגאון אב"ד דק"ק הנ"ל ובהסכמת הרב הגאון דקי'ק בריסק דליטא , מכריזים ומודיעים באשר שידוע ומפורסמים לכל' שזה מחדש נתחברו חבורות מכת החסידים ואנשי כלא היו , ומשנים בנוסחי התפלות , עושים אגודות אגודות אשר לא שערום אבותנו , וזה נגד תורתנו הקדושה שנעשית כשתי תורות חלילה- ומזה באים לידי בטול תורה , שמניחין חיי עולם זו תורה ועוסקים בחיי שעה זו ת פ ל ה . ולא עוד אלא שמתקבצים אליה מכמה מקומות וקהלות אנשים פרושים ותבקע הארץ לקולם , והמה חצבי חיורי דמלי' קיטמא שאין תוכם כברם ורובא דרובא אינם יודעים צורתא דשמעתא , ואומרים שגלוי להם הנסתרות וצרופות להם השפונות , ומלעיגים על דברי חכמנו ז"ל , ואין רוח חכמינו נוחה מהם . ובכל יום ויום באים אליהם פנים חדשות מקהלות וקהלות כמו שנוסעים לבתי תפלות' אוי לעינים שככה רואות , וכן עתה בימינו קמו הרוזנים דק"ק ווילנא ועמדו בפרץ , לחזק ידי היראים לעצור המכשלה , ובצירוף הרב הגאון החסיד האמתי דק"ק הנ"ל , שגדרו בעדם וגזרו בספר גזרתם בחרם הגדול המבואר בכל בו , ובכן ח"ח ושמת' וקללות שבתורה ובמשנה תורה על כל אדם שלא יתחבר עמהם ושלא ל...  אל הספר
מוסד ביאליק