תקנות קהל מוהילב על הדנייסטר נגד החסידים, תקל"ח

1 באשר כי עת צרה היא ליעקב , צרה אל אחותה נגשת : כמעט השלכנו מעל ראשינו את העפר על עם קדוש ה' כי נפלו בחרבי . והנה עוד ט' צדיקים בדורם אבדו » בעירנו . מעבר מזה התפשטו אמונות ש '' צ ותלמידו ברכיה . 1 ב'המליץ' באים כאן דברי ההקדמה שהבאנו אותם למעלה במבוא לתעודה . . 2 שם : 'כמעט לא השלכנו . ' . 3 רמז לגזירות ח''ת ות-ם באוקראינה , ומספר האותיות המפוזרות 'כי נפלו בחרב' עולה ל = 408 ת'ח . העיר על כך ליסינסקי ב'המליץ . ' . 4 'ס' צדיקים בדורם אבדו' עולה בגימסריא ל — 528 רמז לסבה אומאן בתקכ '' ח . העיר על כן ליטינסקי . פראנק 5 ימ"ש , ומעבר מזה חסידי בעש"ט ותלמידיהם . וכן נגששה כעורים באפלה , ואנו הולכים ודלים מיום ליום 1 וכצאן לטבח מובלים , נתננו מנוד ראש בלאומים י ידו עלינו גורל 8 כהפקר במדבר . ומהראוי לעשות התקנות האלה בין בני עירנו לבל יהיו לקנאה ולמראית עין בין האומות אשר אנחנו בתוכם 9 בגלות המר והנמהר ובמפתים אחרי אמונות שוא . לזאת יצא מאתנו הנבחרים דפה קהלתנו ויחידי סגולה , קיימו וקבלו עליהם ועל זרעם את כל היוצא מאתנו 0 נ ונכתב בספר לזכרון בל יפול דבר ! א . חל איסורא על בנות " עירנו ל...  אל הספר
מוסד ביאליק