תקנות קהל מוהילב על הדנייסטר נגד החסידים בשנת תקל"ח

שהמעתיק הוסיף וגרע כאוות נפשו' ( ציון ' ( 199 היא מסקנה מתוך נוסח התקנות שהדפים ליטינםקי ב'המליץ' ' 1894 גליון ' 259 ובספרו 'קורות פאדוליא וקדמוניות היהודים שם' ( אודיסה ' 1894 עמי . ( 64—63 ב'המליץ' מציץ ליטינםקי , שהעתיק את התקנות מן הפינקס הישן של החברה קדישא של הקהילה' ומביא גם את דברי ההקדמה של המעתיק הראשון של התקנות כלשונם : 'באשר ימי הקלפי לבחירת בוררים וגבאים משמשים ובאים , עלה במוסכם כלנו להעתיק מהפנקס הישן שלנו איזה תקנות השייכים לבחירת בוררים , גבאים ושמשים ולכתוב זאת זכרון בספר כי כל התקנות המפורשים בדף קל"ב בפנקס הישן שלנו כלם שרירים וקיימים כאילו יצאו מפינו היום . וכ"ד דברי הפנקס הנ"ל : אנחנו הח"מ הנבחרים רפה קהלתנו יחד נתועדנו , ועל המנין עמדנו' למיזל בתר רוב דעות' וזה יצא מאתנו . ' היילפרין סבור שדברי הקדמה אלו מערערים את נאמנותה של התעודה המועתקת כמות שהיא לפנינו : ( א ) מדברי ההקדמה יוצא ברור' כי גם הפינקס הקדום היה של החברה קדישא ' ) מהפינקס הישן שלט ' ( ' ואילו התעודה שלפנינו יצאה מלפני ' נבחרי הקהלה דפה ויחידי סגולה ; ' ( ב ) לפי ההקדמה' התקנות לא הועתקו אלא לצורך...  אל הספר
מוסד ביאליק