[שבועת ר' יצחק בר' פינחס 'שלא יהא נמנה בין כת החסידים']

נוסח השבועה שנשבעתי לפני אדוני אבי הרבני המופלא כבוד מוהר '' ר פנחס נ * י . הנני נשבע בנקיטת חפץ בשבועה דאורייתא על דעת הב '' ד הגדול , דהיינו על דעת הרב הגאון החסיד המפורסם מ' אלי' מק"ק ווילנא , ועל דעת החסיד המפורסם מ' קלונימוס מק"ק טשאווש , ועל דעת אדוני אבי הנ '' ל בלי שום ערמה ומרמה והוראות היתר בעולם . והריני נשבע בתורה הקדושה ובחלק עוה"ב שלי שלא אהי' נמנה בין הכת החסידים מתלמידי דתלמידי ר' ישראל בע"ש מק"ק מעזיבאז , ושלא אטול עצה מהם בעבודת הבורא' דהיינו שלא אתפלל במנין המיוחד שלהם הנקרא מנין של חסידים , ושלא אשב במסיבה המיוחדת להם הנקרא מסיבה של חסידים דכת הנ"ל בשום סעודה או משתה בעולם' ושלא אלך במחול עמהם , ושלא אהי' לעולם אצל הרב שלהם , ושלא אתן צדקה לפדיון לרבם כמנהגם , ושלא אתן צדקה איזו סך או קצבה לחבורה שלהם . ובאם שאעבור ח"ו במזיד על השבועה הנ"ל' אזי יחולו עלי כל הקללות הכתובות בספר התורה הזה ולא יועיל לי שום התרה מן איזו רב או ב"ד אלא מבי"ד לעיל במעמד שלשתן יחד ומפיהם דווקא . ותיכף כשיברר אצלי ... אל הרב מהכת הנ"ל ... הראשון יחול עלי כל העונש השבועה [ ואם אכתוב ] 3 איזה ...  אל הספר
מוסד ביאליק