מבוא

שבועה זו של ר' יצחק ב"ר פינחס שלא להשתייך לכת החסידים , שניתנה בפני בית דין וילנא , נדפסה בראשונה על ידי דוד מגיד בכתב העת הרוסי , Hepexuoe כרד ב , שנת , 1910 עמ' . 117—116 משט הועתקה על ידי א . כהגא ב'ספר החסידות , ' עמ' . 168 היא גם נדפסה על ידי א . שטיינמן בספרו 'באר החסידות' ( ספר הבעש"ט , ( עמ' ; 390 קטע הימנה הובא גם במאמרו של י . היילפרין ב'ציון' תשי"ז , עמ' , 203 הערה . 38 רי פינחס ב"ר יהודה אלטשול' אביו של ר' יצחק , הוא המגיד הידוע מפולוצק , מחבר ספרים רבים וביניהם 'כתר תורה , ' שקלוב תקמ"ח . לפי 'קריה נאמנה' ( מהדורת תרע"ה , עמי , ( 237—236 נתקבל ר' פינחס בגיל צעיר למגיד ב 15 ל 1 צק ושירת שם י"ח שנה בערך ! בסוף ימיו ישב בווילנא והיה מ"מ ומ"צ בשניפישיק , פרבר וילנא . כיוון שנפטר בשנת תקפ"ג' הרי ישב בווילנא בקביעות בשנים שלאחר פטירת הגר"א , אבל נזדמן לשם פעמים רבות גם בחיי הגר"א והיה ממקורביו וגם לימד את נכדי הגר"א ( ראה פירושו על תהלים 'מדרש חכמים , ' מינסק תקס"ט ) . 1 ר' יצחק בנו היה עדיין בזמן מתן השבועה אברך צעיר , לכל היותר בן שלושים בערך . אביו נפטר בתקפ"ג בגיל ע"ו : הרי ...  אל הספר
מוסד ביאליק