שבועת ר' יצחק בר' פינחס 'שלא יהא נמנה בין כת החסידים'