תקנת חברת משניות בקהילת ראדושקוביץ שלא לקבל חברים מכת החסידים [תקס"א]

עלה במוסכי כל החברא מהיום דלמטה , כל מי שיתקבל בחברא משניית מהיום דלמטה באם שיהי' ח"ו מכת החסידים היינו שילד להתפלל למנין שלהם שלשה ימים אף בסירגין 3 אף תפילה אחת בכל יום ויום' או שיסע לאיזה רב של כת ' החסידי' [ אזי המעות י ... [ אשר נתן [ כבר ] הוא [ במתנה גמורה ] ... חוץ ... מאותן הימים שהלך להתפלל ... היינו שהפינקם מונח ת '' י ... הנ"ל מהפ [ נ ] קס הנ"ל וכל החברא פטורי' מכל החיובי' השייכי' להחברא' והתקנה הנ"ל היא עומדת עד לעולם וחתיכא דאיסורא לכאו"א מאנשי הברא הנ"ל בכדי [ למחוק ] ולגרוע מכל הפונקטין הנ"ל ולהיות לאות ולראי' בידי חברא הנ"ל באתי עה"ח בפקודת כלל החברא הנ"ל . היום יום ד' ן "ו ימי' בחודש תישרי שנת תקס"א לפ"ק . והיום הנ"ל ג"כ בכלל דלמטה י . נא' ארי' ליב בהרב מו' יהושע זצ"ל בפקד' כלל החברא . [ פינקס חברה ש"ס ומשניות של קהילת ראדושקוביץ דף יד ע"ב ( על פי מאמרו של פרופ' ישראל היילפרין , ( 'ציון' תשי"ז , עמ' . [ 201—200 . 1 התעודה בפינקס נמחקה בקולמוס וכמה מלים נמחקו דרך גרידה בקולמוס שלא נשתיירו מהן אף סימן של אות ( ראה צילום התעודד . ב'ציוף , עמי . ( 202 היילפרין פיענח והשלי...  אל הספר
מוסד ביאליק