מבוא

ישראל היילפרין במאמרו 'חבורות לתורה ולמצוות והתנועה החסידית בהתפשטותה' ( ציון , שנה כב , תשי"ז' חוברת ד , עמ' , ( 213—194 הביא שתי תעודות , הזורעות אור על היחסים בין החבורות השונות בתוך הקהילות ובין החסידים בימי המחלוקת בין החסידים למתנגדים . במאמרו זה מציין היילפרין בדין , שלעומת המחלוקת בין הקהל לכת החסידים' שנשמר לנו עליה חומר רב , אין לנו שום ידיעות על עמידתן של החבורות הרבות והשונות בתוך הקהילות במחלוקת זו . מכאן חשיבותן של שתי התעודות הקצרות , שנשמרו לנו בפינקס חברת משניות של קהילת ראדושקוביץ , הסמוכה למינסק , שהדפים אותן היילפרין במאמרו ( עמ' —203 : 201—200 . ( 204 הפינקס שמור בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים . תעודה ראשונה היא תקנה של חברת משניות בראדושקוביץ' מיום כ"ו בתשרי תקס"א , למנוע קבלת חסידים לתוכה . כבר עמד על כך היילפרין : 'ודאי יש בה בהחלטה בכללה משום ביטוי למתיחות העזה ששררה אז — בין מאסרו הראשון של ר' שניאור זלמן ( תקנ"ט ) לבין מאסרו השני ( ד' כסלו תקס"א ) — בין החסידים ומתנגדיהם ברייםין דליטא' ( ציון' עמ' . ( 201 תעודה שנייה באותו פינקם ובאותו דף ( יד , ע"...  אל הספר
מוסד ביאליק