פנייה לצעירי החסידים שלא יבזו את לומדי התורה

הנה לא טובה השמועה אשר שמעה אזני ג , קול ענות אנכי שומע מצעירי הצאן אשר השמיעו במרום קולם' ויקומו לצחק 8 ושתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ 4 לשפוך בוז וקלון על כל תופשי התורה , ויודעים ולא יודעים אשר אינם ' מהאנשים השלמים אתנו' לומר כי העדה שלנו לבדה קדושה . ח"ו הס מלהזכיר , כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה' ומדוע תתנשאו על קהל ה' . ופליאה נשגבה בעיני על העולה על רוחכם להיות מאנשי ותלמידי תלמידי רבוה'י'ק 6 אחר שבררתם לעצמכם דרך עקלתון , ואזליתו בתר איפכא ותהפוכות ' ממש מן הדרך אשר הדריכונו רבותינו הקדושים , אשר ראשית והתחלת עבודת ה' האמיתית היא היות מתלמידיו של אברהם אבינו ע"ה' רוח נמוכה ונפש שפלה י . 11 כבר העיר מחבר 'בית רבי' שרש"ז דותם בן רבקה , כיוון שביקש מר' פינחס את ברכתו , והנוהג הוא להזכיר את שם האם . איגרת זו , ללא דברי פתיחה וללא חתימתו של רש"ז , חסרה גם מקום הישלחה וזמן כתיבתה . מתוך תוכנה אנו למדים שנכתבה לצעירי החסידים שמבזים תלמידי חכמים שאינם מאנ"ש . ' הס מלהזכיר' כותב רש"ז , שרק החסידים הם יהודים כשרים , אלא 'כל העדה כולם קדושים ובתוכם . 'ה רש"ז מסיים את איגרתו בהתראה שכ...  אל הספר
מוסד ביאליק