איגרת רש"ז לר' ברוך ממדזיבוז לבשרו על שחרורו ממאסר

יען משך ה' אותי לבשר ענוים , שמחו צדיקים בה' והרנינו כל ישרי לב מגודל חסדי ה' ונפלאותיו אשר עשה עמנו ועמכם . כי לא עלי לבדי היה הדבר הזה , כי . 7 יום . 8 . 'ג המגיד ממזריץ . 9 . ' נה , יט . איגרת זו לנכדו של הבעש"ט נדפסה בבית רבי , עמ' , 70 ומשם בספר החסידות , עמ' 1 228 אגרות בעל התניא , עמ' קטו , היא נדפסה גם בגנזי נסתרות ( אור רב , ( סימן סו . האיגרת חסרה דברי פתיחה . דברי הפתיחה באיגרת הקודמת , לר' לוי יצחק : 'הנה ברך לקחתי וברך אשיבנו' הולמים יותר איגרת זו , כי נרמז בהם שמו של ר' ברוך . אם על הבעש '' ט ותלמידיו ותלמידי תלמידיו . ואף כי מי אנכי , נבזה ושפל רוח , כי באתי עד הלום שיתגדל ויתקדש שמו של הקב"ה בין העמים על ידי , וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו , אך זכות אה"ק ארץ החיים היא שעמדה לנו ולאבותינו וכוי . ברם כגון דא צריך לאודיעי , שביום פטירת רבנו הגדול המגיד' הילולא רבא , בו ביום יצאתי לחפשי . וכשקריתי בתהלים פסוק : פדה בשלום נפשי יצאתי בשלום ואסייר בשלום .  אל הספר
מוסד ביאליק