נוסח אחר של האיגרת

הנה ברך לקחתי וברך ולו אשיבנה ה"ד , הרב הגאון הגדול המפורסם בו"ק חו"פ [ בוצינא קדישא חסידא ופרישא ] ע"ה פ"ה מו"ה לוי יצחק נ"י . אגידה ואדברה עצמו מספר , כי הפליא והגדיל ה' לעשות בארץ , כי הגדיל והפליא ה' לעשות בארץ , כי הפליא והגדיל לעשות בארץ . ומי אנכי שפל אנשים כמוני שהביאני ה' עד הלום שנתגדל ונתקדש ש"ש על ידי . אך מאת ה' היתר . זאת ונפלאת בעינינו , כי אפיי בין העמים והשרים אשר בכל מדינו' המלך גם בעיניהם היתה זאת הפלא ופלא , ענו ואמרו : אין זאת כ"א מאת ה' היתד . זאת' ונפלאת בעינינו , כי עיקר המלחמה אשר שמו פניהם ללחום עם תורת הבעש"ט ותלמידיו ותלמידי תלמידיו דוקא , אך מאת הי היתה זאת לגלגל זכות על ידינו בזכות אה"ק ויושביה , ותעזור לנו בכל עת להרחיב לנו מצר ולחלצנו ממיצר . יהי כבוד ה' לעולם ישמח ה' במעשיו , אמן . ברם כגון דא צריך להודיע כי יום אשר עשה ה' לנו , יום י"ט כסלו , יום גי שנכפל בו כי טוב' יום הילולא רבא דרבינו הקדוש נ"ע . וכשקריתי בס' תלים בפסוק : פדה בשלום נפשי קודם שהתחלתי פסוק שלאחריו יצאתי בשלום מה' השלום .  אל הספר
מוסד ביאליק