איגרת רש"ז לר' ישראל ראפאפורט, רבה של ביחוב

לכ' הרב המאוה'ג המפורסם , ערוגת הבושם חכם השלם . מו"ה ישראל הכהן נ * י ויזרח רוב שלום עד בלי ירח . אחד'ש * כמשפט האמור למעלה למשכיל' תהלות ה' ידבר פי ויברך הטוב והמטיב' על שמועה טובה תדשן עצם אשר הגיע לאזני ע '' י איש טוב מארץ טוב ו * ל ' בשורה טובה יבא' בשורת שלום ואמת . ויהי כשמעי הרימותי קולי ואקרא * ברוך ה' אשר נתן כזאת בלב מעכת'' ' והעיר ה' את רוח נדיבה ונדיב על נדיבות יקום , לפתוח בשלום' הוא וכל העם אשר אתו ואחוזת מרעהו , איש על מקומו יבוא שלום . כה יתן ה' את רוחו עליהם' רוח חכמה ובינה , וכה יוסיף דעת ויראת ה' בלבבם הנאמן , לגמור בכי טוב בכל מילי דמיטב מנפש ועד בשר . וגם אנכי חלילה לי מהי מחדול מהושיע ידי להם' יד כותבת יד חותמת , יד שלוחה אל כל האנשים השלמים אתי אשר בכל גבולי סביב' להשב לבבם אליו באמת ותמים בכל לב נשפך כמים הפנים * כר , להיות בריתם נאמנת אתו באמת ואמונה . והי יגמור בעדנו וישים בינינו אהבה ואחוה שלום וריעות' כנפש או"נ , » שניאור זלמן במוהר"ב נ * י . יפרוש בשלום חתנו ידידי הרבני הנגיד המפורסם כ' מו * ה ידל » נ * י . גם אליו נשאתי נפשי בשאלתי , להתאמץ בכל עוז ותעצומ...  אל הספר
מוסד ביאליק