מבוא

פרשת מאסרו השני של רש"ז בפטרבורג , עקב מלשינותו של ר' אביגדור' קשורה ודבוקה בפרשת הריב בין החסידים למתנגדים בווילנא' שהרחבנו עליה את הדיבור בפרק הקודם . מבדיקת בקשותיו של ר' אביגדור אל השלטונות הרוסיים וכתבי ההתגוננות של רש"ז' שנביא להלן , מתברר בהחלט הקשר ההדוק בין שתי פרשיות אלו' המהוות שני שלבים במחלוקת בין שני המחנות היריבים' שנתחדשה בווילנא בסוף חיי הגר"א ונתגברה לאחר פטירתו' כפי שתוארה בפרק הקודם . וזו היתה השתלשלות הדברים . יש להניח שכאשר גברה יד החסידים בווילנא , ומאמציהם של המתנגדים ואשרוביץ בראשם לבטל את הקהל החסידי שנבחר בעזרת השלטונות הרוסיים ( פברואר ( 1799 לא ראו פרי י , נעזרו מתנגדי וילנא ברי אביגדור ומלאכתם נעשתה על ידו בפטרבורג . לא ידוע לנו אם היזמה לפעולה המתחדשת בפטרבורג באה מצד מתנגדי וילנא' שפנו אל ר' אביגדור הלוחם הקנאי בכת' או שר' אביגדור היה היוזם ומתנגדי וילנא הסכימו לעמוד לעזרתו . מכל מקום , שני הצדדים , הן מתנגדי וילנא והן ר' אביגדור , היו יוצאים נשכרים אילו הצליחה פעולתו של האחרון בפטרבורג . ר' אביגדור בן חיים עלה על כיסא הרבנות בפינסק והגליל בשנת , 1786 ל...  אל הספר
מוסד ביאליק