תעודה מס' 3 חסידי וילנא מורידים, בעזרת השלטונות, את קורא המגילה בבית־הכנסת הגדול (פורים תקנ"ט)

אנו מודיעים כי ביום י"ג חדש זה בערב' בא בער בן ישראל , פקטור נ של קפצביץ * בשעת קריאת מגילת אסתר והוציא מידי הקורא את המגילה ולקח אתו והלך לו . אז הלכו אל פלקין 3 ליב בן משד , גורדון , וואלף בן פסח , ישראל בן אליהו ובקשו שישיבו את המגילה . פלקין ענה כי אינו יודע כלום על זה . למחרת בא אל בית הכנסת לייזר בן משה * עם הפקטור בער , העמידו חיילים על יד הבימה ועל יד דלת בית הכנסת . בער עלה על הבימה ומודיע שקפצביץ צווה שיקרא את המגילה רק שמואל בן אליהו ( השייך לקרולינים . ( אחר כך בא מאיר בן רפאל , 5 עלה על הבימה וציוה לקורא יעקב ( שנבחר כבר מקודם ) שיעזב את הבימה , ואם לא יעזב , יצווה להורידו בחרפה . אז ירד הקורא יעקב — ושמואל בן אליהו קרא . החיילים לא נתנו לשום איש לצאת . אחר כך בא גורדון ואמר ; אחי , על פי מנהגינו צריך לקרוא איש שנבחר על ידי . 11 המלה לא ברורה בכתב יד . . 12 זהו כנראה משה אשרוביץ , ראש קהל וילנא , נראה לי שהמכוון הוא : מקור כתב ההכחשה של קהל ווידז הופקד ביד ר' משה בר' אשר . ראה דברינו למעלה במבוא לפרק זה . תעודה זו נשמרה בארכיון הממשלתי של הגיניראל גוברנאטור בווילנא , ספר ...  אל הספר
מוסד ביאליק