תעודה מס' 2 כתב־הכחשה של קהל וידז, י"ט במנחם אב, תקנ"ח

אנחנו אלופים רוזנים בצרוף אנשי אסיפה דק"ק ווידז באים להודיע למאן דבעי למידע בענין הקובלנה שנתן הירש בן יוסף שו"ב אשר הוא מכת הקרלינים על אודות האגרת הנשלח מרוזני דק"ק ווילנע בחודש אייר העבר בדבר המקרה שהקרה ה' ליהודים הדרים בגובערני דמינםק שנצטווה עליהם לדור בעירות פאוויאטאוו דווקא ולא יחזיקו קרעצמע 3 וטריינקין * ושלא יחזיקו ברייהייז , ובארו רוזני ק"ק ווילנא במכתבם בעצה שיבאו מכל פאוו " . עיר לווילנא ב' משולחים לטכס עצה כדת מה לעשות שלא יצא ח"ו צווי כזה גם על היהודים הדרים בגוברני דליטא , וכשנודע לכת הקארלינים האגרת שבא מקהל דק"ק ווילנא לקח האגרת הירש בן יוסף הנ"ל והעתיק האגרת הנ"ל על לשון רוסיא מזוייף והוסיף כמה תרבות & זקרים שלא היו באגרת הנ"ל וכל זה עשה בלי ידיעת הראשים ואנשי אסיפה . כל זאת עשה ברצון ובעצה של אנשים השייכים לכת הקארלינר כידוע שכל התקיפות ומנהגיהם לבא בכזוב ובשקרים על אנשים העומדים לנגדו להטיל עליהם עלילות בכד ... אך אנחנו ח"מ לא ידענו מזה ולא נתנו לו שום כח להירש הנ"ל . זאת נעשה בחדר הקהל אנחנו ראשים דפה ק"ק ווידז' היום י"ט מנחם אב תקנ"חית , פה ק"ק ווידז . נאום ( אין...  אל הספר
מוסד ביאליק