תעודה מס' 1 פסק בית־דין וילנא, כ"א באדר תקנ"ח, בעניין ר' מאיר בן רפאל, על השתייכותו לכת החסידים

נגשו לפנינו ח"מ * הרבני המפורסם המופלא מוהר"ר ארי' ליב במו"ה דוב בער , מחמשה הנבחרים , שנבחרו מאספת רח"ש דק"ק יצ"ו בעניני חיזוק הדת מצד < 'א ומצד השני הראש הנגיד מו"ה מאיר במהו' רפאל באמרם איך שנתרצו שני ' הצדדין שכל אשר יצא מאתנו ח"מ שיקיים הכל בלי שום דחוי ואמתלא שבעולם . והעריך הרבני הנגיד מות' ארי' ליב הנ"ל טענותיו לפני ח"מ , נגד מר מאיר הנ"ל בשאלה . מדוע מר מאיר מחזיק בביתו אנשים מהבתים ' * הנוהגים את עצמן בכמה דברים נגד התנהגות כלל ישראל המיוסדים על אדני הד"ת כמבואר בפוסקים ראשונים ואחרונים ? ומדוע עשה מוי מאיר הנ"ל מנין בביתו מאנשים מכת הנ"ל דוקא ? ומדוע נהג מר מאיר הנ"ל ובניו וב"ב כמנהג הכת הנ"ל ? ומדוע נסע מר מאיר הנ"ל ובניו להאיש המופלא ביניהם ללאזניע ) י ומדוע כמעט כל האורחים המתנהגים כמנהג כת הנ"ל מתאכסנים תמיד בבית של מוי מאיר הנ"ל והוא מחזיק אותם , אוכלים ושותים תמיד ז ומדוע נלכדו כמה ילדים רכים ע"י מוי מאיר הנ"ל ובני ביתו לפח ולמוקש לכת הנ"ל ? ועל כל אלה עבר מר מאיר הנ"ל ועשה כאיש העושה להכעיס ח"ו , ועוד נוסף שביזה ת"ח ולומדי תורה . ועינינו ראו שעד כעת הוא מחזיק במנהגיהם...  אל הספר
מוסד ביאליק