איגרת ר' שניאור זלמן אל חסידיו בווילנא [תקנ"ז]

אהובי , אחי ורעי העומדים על התורה ועל העבודה אנ"ש המנין 7 ק"ק ווילנא . הי עליכם יחיו נס"ו . אחד"ש פתח דברי יעיר אוזן שומעת קושט אמרי אמת לאמיתו בדבר הויכוח ' עם שכנגדינו . אילו היה באפשרי לבא לידי גמר נכון עמהם בוודאי אין לר מצוה גדולה מזו לעשות שלום בישראל' ואת מי אין כמו אלה . * אך מה לנו לעשות ולא עשינו והרבה מאד טרחנו בזה ולא עלתה בידינו , נקיים אנחנו מה' ומישראל . הנה מראשית כזאת הודענו והלכנו אל הגאון החסיד נ"י לביתו להתווכח עמו להסיר תלונותינו מעלינו , בהיותי שם עם הרב החסיד המנוח מוהר"ם מענדיל האראסנער זצלל"ה וסגר הדלת בעדינו פעמים . וכאשר דברו לו גדולי העיר : רבנו , הנה זה הרב המפורסם שלהם בא להתווכח עם כת"ה »• וכאשר ינוצח בוודאי הנה בזה יהי' ' שלום על ישראל ודחה אותם בדיחוים . וכאשר החילו להפציר בו מאה חלף והלך לו ונסע מן העיר ושהה שם עד יום נסיעתינו מהעיר , כידוע לזקני עירם . ואח '' כ במדינותינו נסענו לק"ק שקלאב ג"כ לוויכוח 8 ולא עלתה בידינו , ועשו לנו מעשים אשר לא יעשו ושינו טעמם והבטחתם אשר הבטיחו תחילה שלא לעשות לנו מאומה . » רק כראותם שאין להם מה להשיב על דברינו , באו ב...  אל הספר
מוסד ביאליק