[החלטות קהל מינסק נגד החסידים, כ"ו תשרי תקנ"ז]

העתק מאיגרת דק' מ [ י ] נסק י אחינו בני ישראל , מאמינים בני מאמינים בד' ובתורתו ודברי חז"ל הראשונים , לא יסורו מן הדרך אשר יגידו להם כמצווה עלינו . אך בעוה"ר רבו כמו רבו הכ"ת הידוע' המטילים חלשים בקדשי שמים את אשר החמירו הקילו ואת אשר הקילו ' החמירו' ובחומרא דאתי לידי קולא . 3 אשר כבר מכמה דורות נתהוו עליהם עוררים מגדולי הדורות , חסידים ואנשי מעשה חכמי חרשים , ושדו בהם נרגא , « מהם כמה אשר סעו למנוחות ז"יע' ומהם כמה אשר בחיים עודנה , ד' יאריך ימיהם . כללא דמלתא' כל תופשי התורה ומורי הוראות בישראל כולם פה אחד עונים ואומרים , כי לא טוב הדבר אשר המה עושים ומרה תהי' באחרונה , הרחמן יצילנו מעונשן של אלו . ובראשם אדונינו הרב המ' הגאון החסידי האמיתי איש האלקים המפורסם בכל קצוי ארץ ואיים רחוקים' זקן ויושב בישיבה על התורה ועל העבודה , הנקרא בפי כל ר' אליהו מווילנא יצ < ' ו , השי"ת הרחמן יאריך ימיו ושנותיו על ממלכתו , עד צדק ימלך מלך , ובלע המות לנצח . וכבר הוא נמנה ל מכמה דורות מראש בין . 34 חתימת יד . . 35 תאריך האיגרת בנוסח דיינארד משובש . בגוף האיגרת רשום : יום , 'ד י '' ג תשרי תקמ"ז , ובראש...  אל הספר
מוסד ביאליק