[איגרת הגר"א, י"א בתשרי תקנ"ז] תשובת אליהו קנאי שקנא קנאת ה' צבאות

אמוני בני ישראל החרדים לשמוע בקול דברו , העולים בפרצות לגדור גדר בכרם בת » ישראל' לסקלו מלב האבן לעבדו ולשמרו צאן מרעיתו כרועה עדרו , הנשברת לחבוש' לאסוף הצולעת והנדחה הלא המה ראשי עם קהל גובערסקי 3 ק"ק מינסק ' ישמרם הנאדר בקודש' להם משפט הבכורה , כי הם יצאו בראשונה , " תצא אש קנאתם ומצאו קוצים כסוחים נתנו לאכלה , יכלו אותם מכרם ה' צבאות העם בחר לנחלה לו . אם ללצים יליצו' יריצו גולגלותם , ופתאים יערימו יבינו לאחריתם ואל ישובו לכסלה בפרצות לגדור גדר , המה יעלו בתחלה' המה הגבורים יחידי סגולה ק"ק הנ"ל' ואתם במשא רועיהם הנבררים בקהל גובערסקי . ואתם הרי ישראל גובערני וגובערני ויורשיה גובערני וגובערני ופרנסיו , הלא המה יושבי על מדין קהל גובערסקי ק"ק מאהילאוו קהל גובערסקי ק"ק פאלצק 8 וקהל גובערסקי ק"ק ' ' זיטאמיר וקהל גובערםקי דק"ק וויניצאה וקהל גובערסקי דק"ק קאמניץ ' ' פאדאלשקי מהם פנה' מהם יתד להלמות עמלים ומורדים אור להכות צוררים ' אחור' הם הגבורים לשמוע בקול דברו , אשר כח בהם לשרושי את המואסים במשפט צדק היוצא מאתם . להם קורא באזני , הוי אומר לאב מה תוליד ולאמו מה תוחילין 10 מי חכם ויבן ז...  אל הספר
מוסד ביאליק