[איגרת קהל מינסק לגאון ר' אליהו מווילנא, תשרי תקנ"ז]

ביום ד' ה' תשרי י תקנ"ז לפ"ק פה ק"ק מינסק יצ * ו כאור בוקר יזרח אור' לכבוד אדוננו מורנו ורבנו , רבן של כל בני הגולה' איש קדוש יאמר לו , כבוד תפארת שמו מפארים , מוי אליהו ני"ו כאוה"ב . 2 בהיות כי רבו פריצי הדור בקהלתינו , 3 דור תהפוכות המה , המכנים את עצמם בשם חסידים ר"ל וידיחו את יושבי עירם , יום יום ידרושון , ומצודתם פרוסה לצודד נפשות הרכות והענוגות , תינוקות של בית רבן , רשת טמנו לנפשם , * ויתחזקו וירבו מאד ומכלים את ממונם , כאשר ביותר ידועה איכותם לאיש אשר רוח אלקים בו . ואולם אמרנו מה לעשות את איש אשר המלך חפץ ביקרו י , ה"ה מגינינו עומד מנגד בלי נשמע קולו לזמר עריצים ! ולכלות הקוצים' גם אנחנו לא קמה עוד רוח בנו להיות ממגיחי קרב נגדם , ומה גם כי יענונו עזות לאמר : אל תרבו תדברו גבוה , הלא האיש גדול בענקים אשר תבטחו בו גם הוא השיב אחור ימינו , ידע לכתנו בדרך המישור , ומסכים אתנו' ולזאת אין רוחינו ידע עד מה יהי' זה לנו למוקש , עד כי בצפיתנו צפינו את קולו שמענו מתוף הקן מגילתא , ראינו צערת נפשו , בהתחננו אל קהל עמב"י אל מי אשר נגע יראת ה' בלבבו להחלץ חושים נגדם ולהחלישם' אז שבה רוחינו ...  אל הספר
מוסד ביאליק