[איגרת ההכחשה של הגר"א]

בעז"ה יום ג' ר"ח סיון 1 תקנוא"ו פה ק"ק ווילבא ' אל החרדים על דבר השם ועל תורתו בני אברהם יצחק ויעקב , זרע קודש ראשית תבואתו' שומרי מצוותיו ומקיימי בריתו , יזכו לעלות לירושלים עיר תפארתו שוי"ר ? הנה שמעתי דבת רבים , קול ענות חרופין וגידופין אנכי שמוע , שהכת אנשי רשע . 8 מתלמידיו המובהקים של הגר"א שעלה אוור כך לארץ ישראל , ראה 'קריה נאמנה , ' עמ' . 162—160 . 9 עדות נוספת על שיתוף הפעולה בין וילנא לשקלוב במלחמה בכת , ראה דברינו למעלה . . 10 מאיגרת זו מתקבל הרושם ששמועות על חרטתו של הגר"א הופצו בפעם ראשונה בתקנ"ו , אבל כבר באיגרת מווילנא לםינסק משנת תקמ '' ד מסופר על שמועות שהפיצו החסידים שהגר '' א חזר בו ממלחמתו בחסידות . ראה למעלה דברינו במבוא ובהערות לאיגרת הנ"ל . כמו כן נשמרה לנו איגרת מחסיד וילנאי , בה הוא מספר שהגר"א השתדל לפייסו והסכים גם להתיר את החרמות על החסידים . איגרת זו , ואין זד . חשוב אם היא אותנטית או 'ספרותית , ' נכתבה , כפי שנוכיח להלן , לפני שנת תקנ"ב . מכל מקום , מתברר ששמועות אלו כבר הופצו זמן רב לפני שנת תקנ"ו . ייתכן שרק בתקנ"ו הגיעו שמועות אלו לאוזני הגר"א . . 1 בכת...  אל הספר
מוסד ביאליק