חמש תעודות מן השנים תקנ"ו—תקנ"ז של ראשית הפולמוס השלישי