מכתב מהגאון האמיתי אב"ד דק"ק פרעשבורג והמדינה

כה הראני ד' אותי ואת נוהו . מארצי ומביתי ומבית אבי לקחני אלדים לרעות ביעקב עמו צאן קדשים אשר בק' פרעשבורג והמדינה . ודרך הילוכי פה' קרב קרבתי למקום אשר ד' שמה , לבו"ב הגדולה תשואתם מלאה , אשר מעולם לא נמצא בקרבה מחשבת און' רק בכל מקום מוקטר ומוגש לד' לבדו ע '' פ התורה אשר יורו המורים הרבנים הגאונים הקדמונים אשר מעולם לא פסקה מהם' לא הסיגו גבול עולם בעליות הנשמה והגוף קיים ושריפת נשמה' ויורדים עד התהום ' הכותרת לאיגרת מובאת רק בנוסח 'זמרת עם הארץ . ' . 1 כבר העיר דובנוב ( שם , עמ' , ( 452 שיש כאן רמז ל'עליות הנשמה שהבעש ט מספר עליהן הגוף ונשמה אם תריבם , וראה את ערותה והיא תראה את ערותו חםי"ד הוא . 2 כאשר רבו זה המתפרצים במדינה זו המתקדשים והמטהרים אל הגנרית ' וכדי בזיון וקצף , נשכימה לכרמים נראה כי פרחה הצרעת , פשתה המספחת בםחיפי סעיפי פורי' עוללות קצירים הקוצרים לשחת ולבהמה . ושלח » בני ישראל חוץ לשלש מחנות , מטים מני הדרך עץ החיים , דרך אני"ד . בלב ים התלמוד רחב ידים . וילכו שחוח , כל היום יחרוש החורש וחושב מחשבות פיגול הוא לא ירצה . כי אם מסופקים המה אם תלמוד גדול או מעשה גדול לא א...  אל הספר
מוסד ביאליק