מבוא

ר' משולם איגרא ' ( 1802—1750 ) מגדולי התורה שבדורו' היה יליד בוצ'אץ' בגאליציה המזרחית . כבר בגיל צעיר ( בשנים ( 1766—1763 נמנה על חכמי ה'קלויז' המפורסם בברידי . שימש ברבנות טיםמניץ עד תקנ"ד . בתקנ"ד עבר לפךשבורג' בה שימש ברבנות עד פטירתו בתקס"ב ( ראה עליו באנציקלופדיה יודאיקא , כרך ' 6 עמ' —222 ' 223 והשווה גם י . מימון במבואו לס' הגר"א' עמ' כא—כד . ( חדירתה של החסידות לקהילת טיםמניץ היתד , אחת הסיבות להחלטתו לעזוב את כיסא הרבנות שם' ובדרכו למקום רבנותו החדש' פרשבורג , עבר ר' משולם איגרא את לבוב . בעת ביקורו שם פנה באיגרת לראשי הקהל של לבוב וברודי 'שתי הקהלות תהלות ישראל' ' בה עמד על הסכנה הטמונה בכת החסידים המתחזקת והולכת . ר' משולם מזרז את פרנסי לבוב וברודי לבער את הכת מקרבם ומצהיר שגם הוא מוכן לתת ידו לדבר . איגרת זו כבר נדפסה על ידי דובנוב ב'תולדות החסידות' עמ' . 454—^ 152 על' פי 'שבר פושעים' דף טוא—טזא . בשבר פושעים' הן בזאת תורת הקנאות והן בזמרת עם הארץ' אין כותרת לאיגרת' אבל הריווח שבין הכתב שלפני האיגרת ' ) מליצה על ספרי המינים ( ' ובין איגרת זו מעיד שהיה בדעת ר' דוד להוסיף כות...  אל הספר
מוסד ביאליק