[איגרתו של ר' אלימלך מליזנסק לאחד מחסידיו]

גי"ק נ היגיעני ושם נאמר לשאול את פי הקדוש אדוני אבי ומורי נ"י ויזרח לנצח . נידון המחלוקת שנתעורר בעו"ה על הרב האי גאון החסיד המפר האב"ד דק"ק זעלחאב נ"י , שאלתי את אאמ"ו נ"י והשיב לי בזה הלשון ; מה זה חידוש אצליכם' כבר היה לעולמים דברים כאלו . מצינו אברהם אבינו ע"ה שהפיל אותו נמרוד לכבשן אש ויצא בשלום וכשבא לא"י נתהווה רעב בארץ ואמרו יושבי מקום ההוא מחמת שזה המין בא אצלינו אירע לנו מקרה זה והלך למצרים כדי להשקיט הדבר לבל יתפשט ביניהם ואלולי זאת לא הי' הולך למצרים שלא אמר לו השי"ת כ"א לך לך אל ארץ כנען וזה הי' מעשר' נסיונות שנתנסה , והנה לכאורה מה זה נסיון שהלך למצרים שהוא כמעט נגד ציוועי ) השי"ת אלא צ"ל כנ"ל . והנה תמוה מאד וכי אפשר שלא שמעו יושבי ארץ כנען מגודל הנם שנתרחש לו באור כשדים הלא בבל קרוב הוא לא"י . שנית בבואו למצרים לקח פרעה את אשתו וינגע ד' את בית פרעה ופירש , * נמצא שנעש' לו ג"כ נס גדול ואח"כ לקח אבימלך את אשתו . והנד , תרי תמיהות מדכר דכיר' אינשא ובוודאי נשמע בית אבימלך מזה הנס כי קרוב זר , אל זה היה , כדכתיב ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא , . 1 גלילות ידי קדשו ...  אל הספר
מוסד ביאליק