נוסח תקנת המדינה שקלאוו

הנה בהיות כי בעוה"ר נפלגו מעדת ישראל אנשים רקים ופוחזים ומכנים את עצמם בשם חסידים ובונים במה לעצמם , ומתפללים בשינוים ובשגעון גדול כידוע לכל , אשר לא כדת תורתנו הקדושה , ובדרך אשר לא דרכו אבותינו מעולם . ונוסף על זה בעוה"ר נדפסו מחדש ספרים מרבותיהם , ולפי ראות עינינו שכל ספריהם הם נגד תוה"ק ומצאו להם דרך מעוקם , ובפרט גוזמי דבריהם ומעשה ניסים המבוארים בספריהם והוא שקר גלוי ומפורסם , וחלילה לנו להאמין בדברי הבאי כאלה . והנה מגודל הרעה הזאת בעוה"ר נפלה אש בבני עמנו בית ישראל ופריקת עול תורה . לכן אנחנו הו ז"מ דעתנו מסכימות שחוב גדול על כל קהלה וקהלת לעשות תקנות גדולות בכל מיני כפיות האפשריות שיקיימו כל פרטי גדרים וסייגים המבוארים למטה . ויכתב ויחתם בפנקס דכל קהלה וקהלה ועיר ועיר להיות למשמרת ולזכרון לדור אחרון למען יסורו אח"בי מדרכיהם ונמוסיהם אשר לא טובים המה : ואלה פרטי הגדרים אשר עשו במותב כלנו : א . לגזור תענית צבור י . ב . לבטל המגינים שלהם . ג . שלא ללמוד ספריהם . ד . לקיים כל דברי הגדר שגדרו ק"ק הוראדנא .-י ה . שחיטת השוחטים שלהם אסורים , והבשר נבלה , והכלים געול ואסור , וכשיבוא ל...  אל הספר
מוסד ביאליק