איגרת מקהל וילנא לקהל פינסק (תקמ"ד) בדבר העברת הרב

תרוממנה קריות צדיקים , חבצלת השרון שושנת העמקים' כולם מחמדים , וחכם ממתקים , יתרומם קרנם למעלה למעלה עד שחקים' ה"ה האלופים ראשים קצינים חורים וסגנים' חכמים ונבונים , מנהלי עדת ישורון דק"ק פינסק יע"א . הגיענו אמרותם הנעימים מעולפים ספירים' בדברי אמת ושלום נאמרים , לבא בעזרת ה' בגבורים , אשר סתמו פרצת הדור בסייגים וגדרים' על האיש אשר הוקם בקהלתם למורה ולגאון , ומחזיק ידי פועלי און' הפורקים עול תורה ומצות , ובדו מלבם נימוסים ומנהגים אשר אבותינו הקדושים לא שערום' המה כת החשודים המתחסדים . בודאי דבר כזה אין צריך חיזוק , כי כבר שקדו רוזנים ונגידים' קציני קהלות הראשים בצירוף הרבנים הגאונים , ואזרו חיל לקנא קנאת ה' צבאות בגבורים' לבער הקוצים מכרמו' ולהפיץ אותם חבורות רשע ולהרחיקם מעל גבולם , ולבטל מנהגיהם השונות ומתנגדות לדת תורתינו הקדושה . וחפץ ד' הצליח בידם לעמוד בפרץ , בכליון וחרץ , להכניע ידם ולעשותם כעפר הארץ' בכדי להעמיד הדת על תלה , וילכו בדרך סלולה . ועדיין השטן מקטרג בינינו , שטמנו הכת הנ '' ל חובם בקרבם , טומאה רצוצה בוקעת ועולה , בראותם שגם רוזני קהלתכם עד הנה מכת הנ '' ל ונתנו יד ...  אל הספר
מוסד ביאליק