ואלה דברי האגרת אשר שלח הרב הגאון המפורסם מוהר"ר אברהם אב"ד דק"ק בריסק דליטא להרב מוהר"ר לוי יצחק אב"ד דק' זעליחאווי

שלום לכבוד הרב המאוה"ג מוהר"ר לוי יצחק אב"ד דק' זעליחאווי נ . אמץ 2 מארץ תצמח וצדק משמים נשקף , גם ד' יתן הטוב ואר"שינו תתן יבולה . 3 להתודע ולהגלות , מה נמצא עוול באבותינו , כי רחקו מעליהם קצת אנשי דודינו , שבלתי לכת אחרי בחירי ד' האיתנים מוסדי ארץ , הגאונים המפורסמים אנשי מופת , מלכי רבנן , בחוקם חק * ע"פ תבל , חוקים טובים ומנהגים ישרים כאשר מיד ד' עליהם השכיל . ומי זה הוא ואיזה הוא , אשר ימלאנו לבו 5 ליקה עצמו לצד אחר ולעשות מעשה לסתור ] ולפרוץ פרץ עזה בגדר וגבול שגבלו ראשונים ? ומי הוא זה כי יערוב לבו לגשת אל הקודש , בהתלקט עמו בני בלי שם להתגדל ולהתנשא לאמור : אני אמלוך , ולהשתורר בחוטר גאוה ולבדות מלבו נמוסים ומנהגים חדשים לא שערום אבותינו ולעשות תורתינו ח"ו כשתי תורות י ויוצא מזה תקלה גדולה להיות הדבר לאבן נגף ולצור מכשול ח"ו לכל ישראל , וראוי להרים מכשול מדרך בני עמינו , ליישר העקוב ולתקן המסילה העולה בית אל . ומדי היותי פה 7 נזדמן שבא מעלתו פה , 8 ובו תלו אנשי כת הנ"ל דיניהם 9 ' לבחור במעגלותיו וללכת באורחותיו . ומקום שיש ח"ה » אין חולקין כבוד . ויחדתי אליו בדיבור לדבר אתו קשו...  אל הספר
מוסד ביאליק