כרוז־חרם של ראשי קהל סלוצק מיריד זעלווא, אלול תקמ"א

מכנף הארץ זמירות שמענו 1 קול ענות , והקול הולך וסוער כפעמון חזק' ונשמע ' בערי העברים חיל ישורון שה פזורה . היות זה ימים לא כבירים קמו ונתחברו כת חסידים ואנשי השם כלא היו' חכמים הם להרע ולהיטיב לא ידעו- ההולכים ' בדרן לא סלולה' בתפילות עם ה' עד חצי היום , משונים ממנהג קדמונים ז"ל . נסתר נסתרה דרכם מה' ומאלוה משפטם יעבור' פונים את עצמם לכל צידי ההרחק' והולכים למרחוק להביא עצה , ולעשות המזימתה לצוד נפשות נקיים בחלקת לשונם , וינאמו נאום לדרוש אל האובות והידעונים' המה רביהם המצפצפים והמהגים באין מבין , וילכו בדרך טמנתה * ורבים חללים הפילה , ברגליהם תעכסנה . כגן תה היתד , ארץ יהודה וישראל לפניהם , ואחריהם מרה כלענה 5 ומחמת זד , נתפרצו ' בארץ' וגרמו לנו חילול השם גדול' ובטלו כבוד התורה ולומדיה בעו"ה' התורה . 30 שם : 'בתפארת עינינו ומחמד נפשנו משיח צדקנו . ' . 31 שם , נוסף : 'ולא יהיה שריד ופליטה לבית הרשעים , בני בליעל קוץ מונד כולהם . ' . 32 שם : כ' אלול' וכבר העיר דובנוב על השיבוש ב'דביר' א , עמי , 305 הערה . 1 . 33 תקמ"א , ורמז לימים הנוראים המתקרבים . . 34 בשע"י : אברהם קאצין אלין בויגין ...  אל הספר
מוסד ביאליק