כרוז־חרם קהל פינסק מיריד זעלווא, ג' אלול תקמ"א

הנה בהיותינו פ"ק זעלווע ביומא דשוקא' הקרה די מקרה טהור גברא רבא ויקירא מק"ק ווילנא לפנינו , הה' הרבני המופלג מפורסם מו"ה דוד מ"ץ דק"ק ווילנא , וחד דעמי' בדומה לו המופלג המפורסם מו"ה זעליג . 2 והן הראנו כתב תועפות , אשר העיר השם ממרום רוח קדשם של אבירים הרועים דק"ק ווילנא' ובצירוף הרב הגאון 3 ובצירוף של אאמו"ר הגאון החסיד הנ"ל , * אשר לנכשלים אזרו חיל לקנא קנאת השם צבאות וגדרו גדר לבנין הפרח בפרץ מרובה על העמוד בעמודי יסודי העולם , כאשר מבואר באריכת שפתים שפתי אמת ומשרים יהגו חכמה . בוודאי הטיבו כל אשר דברו , שיהי' תורה אחת לכולם' אגודים ואהודים בקשר של קיימא לקיום העולם האמיתי . לכן אף ידינו יכונו וזרועותינו יאמצו בכל תוקף עוז ותעצומות את כל הדברים שיתנו לכתוב מאת רוזני ק"ק הנ"ל בצירוף הגאון הנ"ל כפי אשר יצא מפיהם מפי כתבם הנ"ל . ראוי ונכון ליראים ושלמים לאמר ' איש אל רעהו חזק ונתחזק , להחזיר העטרה ליושנה' שלא יפרדו איש מעל ריעיהו' רק להיות חברים כאיש אחד ואחדותו של עולם כמקדם ומאז . עלינו בהסכמה לתוקף החרם הגדול הניתן בקרי' עליזה ומפוארה ק"ק ווילנא ודברים שנאמרו ונשמעו בק"ק זעלווא ביו...  אל הספר
מוסד ביאליק