איגרת מר' אברהם מקאליסק לחסידי סמיליאן

שלומים רבים כטל וכרביבים לאו '' נ י יראים מסוימים גליהם כחול רבו ימים , שמם הטוב יעמוד לדור דורים אנשי שלומנו המופלאים והמופלגים מק"ק סמילאיין . 2 אחד"ש מבא השלום כמשפט האמור להוגים בתורת הי באתי להודיע מבריאתנו הטוב ת"ל בעז"ה כולנו בחיים ושלום . כבר הודעתי אתכם נאמנה במכתב ע"י ציר נאמן לשולחיו הרבני המופלא מו"ה שלמה סג"ל , ושם נאמר מכל תוצאתינו ומביאתינו לאה"ק בשלו' בלי פגע ומקביעת אהלינו פה עה"ק צפת תוב"ב' ואם גם מחידוש ומהות הזמן ומקרה העת שמשונה ביאה זו מכל אשר לפנים . וכי מצאנו את העיר הזאת שלוה ושקטה מן המלחמות שהיו בין מלכי כנען * זה על זה' והי' שעת חירום שלא עבר בה רגל אדם ממקומו אל מקום הסמוך לו' ונראה בחוש לעין כל גודל חסדי השי"ת שהפליא עמנו לעשות שלום בארץ מעט קודם בואנו לקדושת הארץ מקור החיים . רעב היי בארץ בשנה הזאת אשר לא הי' לפנים שנתייקר השער עשרת מונים ובב"ז כל מי שדבקה נפשו להשאר בארץ . לא עזבנו אותו מלתת לו לחם ומחי' וה' עזרנו להספיק טרף לכמה מאות נפשות וכי אם תם הכסף מעדתנו והשגנו ומצאנו להלות על ריוח כמה אלפים לפרנס את כולם שיוכלו לעבוד עבודה תמה כי כל הנשארים המה ...  אל הספר
מוסד ביאליק