[איגרתו של ר' מנחם מנדיל מוויטבסק אל רבני וואהלין, ליטא ורייסין]

בעז"ה , יום ב' י"ג שבט שנת תקל"ח פה העיר ק"ק צפת תובבא'' מרחוק אקרא לשלום שלומי אמוני ישראל , ראשי אומות בית ישראל , כעת יאמר להם מד , פעל אל , תפארת רום עיני ישראל' ראשי גולת אריאל , המכים . את שני אריאל , המה השרים אבירי הרועים , גבוהים על גבוהים , ובמקדש על גבי ראשיהם נטויים כעין הקרח הנורא , שרי התורה' גאוני עולם אורי ישראל וקדושים אשר לא יערכם פאר ותהלה' שמם הוא העולה למעלה' והכל תלוי במאמרם' ומפני שמם נחתים כל העולם' כבוד שרי חכמי ודייני מדינת וואלין וליטא ורייסין' וסביבותם יע"א , ד' ישמרם . אחד"ש הוד יקר תפארת גדולתם' באתי להשיב מפני הכבוד הדר והוד מלכות מלכי השלום , אף כי לא ראיתים עד הנה . ובוודאי אלו חזיתים מקמי' הוי שפיר טפי בעזה"י , אבל חטאתינו מנעו הטוב . לכן אחלה נא אדוני שירצה נא לפניהם משאת כפי באג"ש י כראות פניהם פני אלקים . והנד . אנו מבקשים ודורשים שלומם וטובתם לעולם . . 1 התאריך הובא רק בגנזי נסתרות , חלק אור נערב , סי' פח , וכבר העירו י . היילפרין בספרו הנ '' ל ואחריו הילמאן בספרו הנ"ל , שנפלה כאן טעות : י'ג שבט תקל"ח חל ביום ג' ולא ביום . 'ב . 2 רמז , כנראה , ש...  אל הספר
מוסד ביאליק