מבוא

שלוש האיגרות שאנו מביאים להלן נכתבו בידי ר' מנחם מנדיל מוויטבסק ( ראשונה ושנייה ) ור' אברהם מקאליסק ( שלישית ) בשנת תקל"ח , שנה ראשונה לשהותם בארץ . תכליתן העיקרית של איגרות אלו היתה לזרז את חסידי רוסיה שיתמכו באנשי העלייה החסידית' שבראשם עמדו שני צדיקים אלה . חשיבותן של איגרות אלו לפרשת הפולמוסים היא בזה שמסופר בהן על הנםיונות מצד רמ"ם , לפני עלותו לארץ ישראל' להשכין שלום בין שני מחנות היריבים ) החסידים והמתנגדים . מאיגרות אלו אנו למדים שגם בארץ ישראל לא הונח לחסידים' כיוון שהמתנגדים במכתביהם לארץ ישראל הפיחו את אש המחלוקת גם שם < ורמ"ם באיגרותיו אלו ממשיך לתבוע את הפסקת המחלוקת ולמנוע אותה מלהתפשט בארץ הקודש . ר' מנחם מנדיל מוויטבסק' מתלמידיו המובהקים של המגיד ממזריץ' ' התיישב לאחר פטירת רבו' בהורודוק הסמוכה לוויטבסק והפיץ משם את תורת רבו' 'ועל ידו התחיל האור להתגלות גם במדינתנו ( רייסין ) בפני כל' ( בית רבי ' עמ' . ( 12 רמ"ם היה בין המתונים שבראשי החסידות והשתדל להביא לידי שלום עם המתנגדים' ולשם כך יצא לווילנא' פעם ראשונה בחורף תקל"ב ושנית לפני סוף תקל"ז' להיפגש עם הגר"א' אבל לא הצל...  אל הספר
מוסד ביאליק