איגרותיהם של ר' מנחם מנדיל מוויטבסק ור' אברהם מקאליסק, מארץ־ישראל לחסידיהם ברוסיה [תקל"ח]