[גביית־עדויות על מעשי החסידים בשנים תקל"ב, תקל"ד]

העתק מן הכתב ששלח הגאון אב"ד דק' קראקא לבנו הגאון לק' טיקטין י , מעשים מכוערים ומקולקלין מן מגיד אחד בעיר . ידוע ומפורסם שנתפרסם ברשע , הוא ורב אחד ידוע ומפורסם' ואת שמם לא אשא על שפתי מפני חילול השם . במותב תלתא הוינא ואתא לקדמנא המופלג פב"פ 3 והעיד לפנינו בחרם אליו"ע * . 5 דמביצר , כלילת יופי , תרמ '' דו , דף קלה . . 6 העירני על כך פרופ' ישראל היילפרץ . . 7 כלילת יופי דף קלה ; לפי באבער ב'אנשי שם' ( קראקא תרנ"ה ) כבר נתקבל ר' יצחק לאביר קראקא בתקל"ו . בהסכמה שנתן בשניים בתמוז תקל"ו הוא חותם : הק' יצחק הלוי מלבוב החונה בק"ק חעלמא והגליל' ( עמ' ( 121 ואילו בהסכמה לספר אחר שנתן ימים ספורים אחר כך , ו' תמוז תקל"ו , הוא חותם : 'יצחק הלוי מלבוב אבד '' ק חעלמא וק-ק קראקא . ' ייתכן שנתקבל לרבה של קראקא בשנת תקל"ו , אבל עבר לגור בקראקא רק בראשית תקל"ח . מכל מקום בתקל"ו ישב עדיין בחעלמא ,. . 8 את העתק חרם וילנא הנ"ל מהושענא רבד . תקנ"ח העביר ר' מרדכי לאביו סמוך להכרזתו , כי הלא בניסן תקנ"ט לא היה עוד אביו בחיים . . 1 שמותיהם מובאים בסוף התעודה וראה דברינו במבוא . . 2 'מגיד ידוע' ולא 'בעיר ידו...  אל הספר
מוסד ביאליק