אגרת שלוחה מווילנא לק' בראד הבירה

אל ההרים הרמים והנשאים' יקרים מפז ופנינים , וספירים המטולאים , כפורים עם נרדים' בתרשיש ממולאים , ערוגת הבושם' נטועים בטוב דשאים , אור תורתם מבהיק ומבריק כמשואות משאים' להם גליין רזין דמטמרין סתרי סתרים' צוללים בעמקי מים אדירים' ה"ה כבוד הרוזנים' מנהיגי העדה עדת ישורון' רוזנים' קצינים' חורין וסגנים טפסרים , מנהון מלכי ומנהון אפרכי , שופטים ומושלים יושבי על שולחן הטהור דק"ק בראר יצ"ו' נרם לדור דורים' עד יכוננו משפט התומים ואורים . פתח דברינו יאירו על דברי פיהם , דברי חכמים נטועים בדרכונים' חון יחון על החזיון המראה ולא בחידות והנקרא מפיהם ברכ"ה' ברוך ושלום ינוחו במשכנותם וימלא כל משאלותם . הנה אחרי רואינו שהריחו בריח הניכ"וח י כאשר קראנו מכתבם 2 פתוחי חותם ' קודש המצוחצח בניצוח מנצחים את והב בסו"פה , סופה וסער ואש בעדתם' עדת הנועדים על ד' ותורתו' והחוזים במראות הצובע"ות 4 כב"ש עלי"ה ולגבות סלקי . 1 על דרך 'ריח ניחוח / נראה לי שבשינוי ל'הניכוח' התכוונו פרנסי וילנא לומר , שמתוך המכתב שקיבלו מקהל ברודי ראו' שפרנסי ברודי נוכחו לרעת בטיבה של כת החסידים . . 2 מכתבם של פרנסי ברודי לתילנא לא נשתמ...  אל הספר
מוסד ביאליק