מבוא

באיגרת זו משבחים פרנסי וילנא את ראשי קהל ברודי על הדפסת הקונטרס 'זמיר עריצים וחרבות צורים . ' קונטרס זה , שנדפס באלקםניץ הסמוכה לברודי בשנת תקל"ב , עורר את חמתם של החסידים והם השתדלו לבערו ( ראה דברינו למעלה , במבוא לקונטרס . ( מאיגרת זו אנו למדים שחסידי גר 1 דנא שרפו את הקונטרס . פרנסי וילנא מחזקים את ידיהם של פרנסי ברודי במלחמתם בחסידים ומבקשים מהם להמשיך את המלחמה ביתר שאת . ראשי קהל וילנא מתנצלים על שהם עצמם אינם מתנקמים בחסידי גרודנא על ששרפו את הקונטרס הנ"ל , כי האחרונים הם קרובים למלכות ומתוך חשש שתצא תקלה לכל הקהילות החליטו אנשי וילנא להבליג על יצר הנקמה . עד כמ 3 גדול היה פחדם של פרנסי וילנא מפני חסידי גרודנא , הקרובים למלכות , יעיד הדבר , שראשי הקהל של וילנא השמיטו את שמות החתומים מתוך העתק האיגרת שקיבלו מקהל גרודנא כשהעבירוהו לברודי , 'ומפני מיחש שילוח ע"ם השדה לא העתקנו שמות החתומים . ' דו 3 נ 1 ב ב'תולדות החסידות' ( עמ' ( 130 משער , שהמעוררים לשריפת הקונטרס בגרודנא היו חסידיו של ר' חיים חייקל מאמדור , הסמוכה לגרודנא . נראה לי שיש יסוד להשערה זו , בדעתנו את השנאה שנטר הצדיק...  אל הספר
מוסד ביאליק