איגרת מקהל וילנא לקהל ברודי בדבר שריפת הקונטרס זמעוח"צ [תקל"ג]