[כתב ו]

מהודעא מבדון המעשים אשר נעשו בכאן : התבוננו אל המקוננות וקוננו אל חסידים דזמן האידנא , אשר נקראין בשם מעזריטשר י וקארלינר 2 וכי הוא זה : כשהי' הרב מו' מענדיל ממינסק בכאן בחורף ' העבר א $ ל הגאון האמתי איש אל' מוהרר אלי' חסיד נ"י , לא ראה פני הגאון בכל החורף הנ"ל . אמר שיש בידו פירוש על מאמר הזהר שפרשו משפחתם < ' שיש בתוכו מינות ואפיקורסות ויהודים שהם רעים מאד . וכשבאו הכתבים משקלאב לכאן בק '' ק ווילנא אזי אמר הגאון הנ"ל : הדין עם ק"ק שקלאב , באשר שהמשפחה ' הנ"ל המה אפיקורסין ומורידין ולא מעלים . ובתוך הכת הנ"ל הי' ראש המאסף . 24 על םי סנהדרין עא ע'ב . . 25 ר' שמואל אביגדור הנ '' ל . . 26 הגר"א . . 1 על שם ר' דובער , המגיד ממזריץ . ' נפטר בתקל"ג . . 2 על שם ר' אהרן , שישב בקארלין , הסמוכה לפינסק . נפטר בתקלב'' . . 3 תקל"ב ו רש"ז באיגרתו משנת תקנ"ז לחסידיו בווילנא מספר , שהגאון לא רצה לראות את רמ"ם , שבא יחד עם רש"ז לווילנא בחורף תקל '' ב , 'וסגר הדלת בעדינו פעמים , ' ראה להלן . . 4 ר' דוד ממאקוב באיגרתו לר' שלמה זלמן ליפשיץ מנאשלסק , בה הוא מתאר את ראשיתה של הכת , כותב בין השאר שהרב דלו...  אל הספר
מוסד ביאליק