[כתב ב]

כרוז קרא בחיל פה קהלתינו המפוארה מק"ק בראד * יע"א , ר סיון תקלב'ית , בעת היריד זמן קהלה לכל . הערט צו כל הקהל הקודש . דא לאזין כבוד הרוזנים נגידין מנהיגין , בצירוף הנגידים המפורסמין יחידי סגולה שפירי דמחוזא 2 במוסכם אסיפה שלימה' מכריז מודיע ' זיין : באשר הקול נשמע בכל מחנה העברים' אז עש איז בעו"ה ווידר חוזר וניער נ . 54 הכוונה לכתבים ד , ד . להלן . . 55 אסתר ח » יג . . 56 ישעיהו נז , א . . 57 מכאן עד סוף הכתב — הוספת העורך , אריה יהודה ליב , סופר קהל בדודי , ראה עליו במבוא לקונטרס . . 58 לברודי . . 59 בברודי כבר ידעו על המחלוקת , ברם לכלל מעשה לא הגיעו עד שקיבלו את איגרת וילנא . . 60 'ונילוזים במעגלותם' הושמט ב'העבר . ' . 61 על פי תוספות מנחות כ , ע"ב ו ( מנהג אבותינו תורה היא . ( . 62 שם שמים . . 63 'ושפירי' דמחוזא' הושמט נ'העבר . ' . 1 מן הקהילות החשובות ביותר בגאליציה המזרחית , היתה אחת מתשע הקהילות ברייסין שהיו כלולות בארגון הקהילתי בכלל הגליל של לבוב . ראה גלבר , תולקות יהודי ברודי ( תשט"ו , ( עמ' % 37 חרם ברודי נדפס בספרו הנ"ל של גלבר , עמ' . 114—112 . 2 גם ראשי הקהל שבמחוז ברודי...  אל הספר
מוסד ביאליק