[כתב א]

העתק תורף אגרת הקנאות הנכתב מקרי' נאמנה עיר ואם בישראל ק"ק ווילנא יע"א , הנכתב ביום , 'ב ח' אייר תקלבי"ת , מן איש אחד נכבד ומפורסם : אחר דרישת השלום : אגב אורחא נדרשתי ללא שאלוני אף כי מר , אני לבא עד ' הלום' אך הצקתני רוח בטני ונלאיתי כלכל מלהודיע התועבה הנעשתה בישראל , אשר אזרו נגידי קהלתנו חלציהם לגדור פרצת בית ישראל שנפרצה בעו"ה , פרוץ מרובה על העמוד * עמודי עולם , על התורה ועל העבודה * אשר למשמע אוזן דאבה נפשינו' מפני המתקדשים והמטהרים , חולין המה שעשו עצמם על טהרת הקודש , 8 הלובשים אדרת שער למען כחש י , ובשם חסידים וקדושי עליון מכונים ולשונם חלקלקות יביעון . זימון שחורים ולובשי לבינים , 8 תפוחי חרס במשכיות זהב , » . 1 טופס , נוסח . . 2 ינצרד . עליון אמן . . 3 לפי לאנדסברג , כתב הגר"א את המכתב הזה לברודי , ראה דברינו במבוא לקונטרס . ר' דוד ממאקוב באיגרתו לר' שלמד . זלמן ליפשיץ מנאשלםק ( ראה להלן , ( כשהוא כותב על חרם תקל"ב , הוא מוסיף : 'ואז היה נמצא ידידי הרהג' מוה' צבי הירש חסיד נ"ע אצל הגאון הנ"ל בווילנא ( הגר"א ) ושלח בכתב נוסח החרם לכל המקומות . ' שמא הירש חסיד הוא ה'איש אחד ...  אל הספר
מוסד ביאליק