מינימום של ביטחון

דבר אחד למדנו : המוצא שנמצא לנו עד כאן—הוא החוק של המיעוט החומרי לקיומו ולגידולו של הרוח — , אינו מספיק כאן . ' השכן הרע' ו'מעגל האלימות' מעכבים בדבר . 'השכן הרע' כיצד . י שכוחו של חוק המינימום יפה ברשות זו בזמן שאין חולק עליו ההולך ומפירו , עבריין אחד בלבד דיו לבטל אותו ; ו'מעגל האלימות' כיצד 1 דומה שהאלימות לפי טיבה אינה בצמצום . לידי יישובה של קושיה מיוחדת זו מביאה אותנו ההכרה , שהצורך בביטחון—היא התגובה בעיקרה לישבן הרע' ו'למעגל האלימות — ' דין שיהיה נתפס אף הוא בחינת שאיפה חומרית חיונית , הכפופהאף מבחינת המוסר עצמו—לחוק מינימום מיוחד . השאיפה לביטחון דין שלא תפליג יתר על הצורך להגן על המיני מום החומרי של קיום וגידול לרוח מפני סכנות השעה והמקום בלבד . יש בכך משום מינימום שני במעלה , מינימום תולדה כביכול . מינימום זה עולה מתוך אב המינימום של הקיום ומתוך סכנות השעה—מחשש 'השכן הרע' ו'מעגל האלימות . ' מכאן מתחייב , שגדול שיעורו של מינימום זה משל המינימום של הקיום עצמו . נמצא , שהזכות בידו אף על פי דינו של מוסר , לצאת מגדרו של אב המינימום החומרי של הקיום כל שעה שסכנה של אויב מחייבת על ...  אל הספר
מוסד ביאליק