רפאל מנ?ס, יוהן יואכים וינקלמן (אוסף הברון קזימיר לובומירסקי, קראקא)