3. טקטיקות ואסטרטגיות של הצטרפות לקבוצה

קורסרו ( ו 98 ו ( Corsaro , הגדיר ניסיונות הצטרפות לקבוצה כ " טקסי הצטרפות " , ( access rituals ) כיוון שהם חוזרים על עצמם באופנים דומים במהלך אינטראקציות רבות מאוד . וילסון ( Wilson , 2006 ) חילקה את אסטרטגיות ההצטרפות לקבוצה על פי רמת הסיכון שמעורבת בהן : אסטרטגיות בסיכון נמוך : לחכות ולצפות ; לנסות ליצור קשר עין ; לחייך או לצחוק באופן התואם את פעילות האחרים . אסטרטגיות בסיכון נמוך—בינוני : להתקרב למשחק של אחרים ; להצטרף ללא מלל ; לחקות את פעולת האחר ; להביע הסכמה ; להציע חפץ או עזרה במהלך יוזמת ההצטרפות . אסטרטגיות בסיכון ביגוני-גבוה : לתת מידע לילדים המשחקים ; לבקש מידע מהילדים המשחקים ; לבקש לשחק ; המבקש להצטרף מדבר על עצמו " ) יש לי אחד מה , (" על רגשותיו או על רצונותיו " ) אני רוצה לשחק בצעצוע הזה . ( " אסטרטגיות בסיכון גבוה : להביע אי-הסכמה לאמירה או להתנהגות של המשחקים ; לדרוש מהמשחקים לעשות דבר מה ; לקחת או לנסות לקחת חפץ של המשחקים ; להיות תוקפני כלפי המשחקים או החפצים שלהם . מלבד רמת הסיכון נחלקות דרכי ההצטרפות גם על פי מידת ישירותן ועל פי מידת השימוש במלל . קורסרו ( 1981 )...  אל הספר
מכון מופ"ת