פרק שני התפתחות חברתית במסגרת המשפחה

U / JOO . 1 חברתי ראשון : יחםי אם-תינוק בשנת הח"ם הראשונה א . כישורים מולדים ב . אינטראקציות פנים אל פנים ג . עם הפנים אל העולם ד . הירמזות חברתית . 2 הקניית מיומנויות חברתיות על ידי ההורים א . יצירת הזדמנויות לאינטראקציות חברתיות עם עמיתים ב . הדרכה וייעוץ מחוץ לאינטראקציה החברתית : שיחות בין הורים לילדים ג . הדרכה ומעורבות במהלך אינטראקציות חברתיות ד . תפיסת עולמם ואישיותם של ההורים כגורמים בבחירת דפוסי התערבותם ביחסים החברתיים של ילדם ה . מעורבות הורים באירועי קונפליקט ותוקפנות ו . הבדלים בין אבות לאימהות כדגמים להתנהגות חברתית וכמסייעים בהקניית מיומנויות חברתיות ז . השימוש שעושים הורים במסגרות חינוכיות לקידום יכולות חברתיות  אל הספר
מכון מופ"ת