4. כיווני מחקר בפסיכולוגיה התפתחותית-חברתית

בפרק הקודם סקרתי את שלוש הפרספקטיבות התיאורטיות-אמפיריות העיקריות שתרמו - ועדיין תורמות - לבניית בסיס תיאורטי-אמפירי להתפתחותו של תחום המחקר בהתפתחות חברתית . בפרק זה אציג את נושאי המחקר המאפיינים את תחום ההתפתחות החברתית בשלושת העשורים האחרונים . משנות השמונים החל להתרחש שינוי של ממש בהבנת התהליכים המסבירים את ההתפתחות החברתית בינקות . שינוי זה התבסס על מגוון רחב של מחקרים אמפיריים . השינוי התבטא במעבר ממודלים המבקשים למצוא כללים שיסבירו את מכלול ההתפתחות החברתית בינקות , לעבר תחומי מחקר ספציפיים ומודלים ספציפיים העוסקים בלמידת היבטים מסוימים , ועל פי רוב מאמצים גישה אקלקטית . רוב המחקר כיום הוא אמפירי-כמותי , והוא מעוגן במסורת הפסיכולוגיה ההתפתחותית , ומיעוטו איכותני-נרטיבי ומעוגן במסורת הסוציולוגית-אתנוגרפית . למחקר ההתפתחות החברתית בעשורים האחרונים יש מאפיין נוסף : הוא הופך יותר ויותר אינטר-דיסציפלינרי . משתתפים בו חוקרים גם מתחומים כמו פסיכופיזיולוגיה , גנטיקה ונוירולוגיה , ותחומים אלה משרתים באופן ישיר או עקיף את תחום ההתפתחות החברתית . כך למשל , חוקרים בתחום הגנטיקה ההתנהגותית מ...  אל הספר
מכון מופ"ת