פעילות לסיכום הסקירה ההיסטורית

ערכו השוואה בין הגישה של אריסטו והגישה המכאניסטית כלפי היצורים החיים . התייחסו בהשוואתכם להיבטים הבאים : . 1 שיטות החקר ( מתודולוגיה ) שבאמצעותן פותחה הגישה ; . 2 דימוי העולם שהיווה יסוד לכל אחת מן הגישות ; . 3 צורת ההסבר המדעי ( הסבר תכליתי או סיבתי ;( . 4 היחסים בין השלם לחלקיו ; . 5 תפיסת העקרונות המתווים את פעילות החיים ; . 6 תפיסת היחסים בין גוף ונפש ; . 7 אופי היחסים בין חי ולא חי ; . 8 צורות של רבייה והתהוות . ב . הסבירו מהי חשיבותה של כל אחת משלוש התאוריות הביולוגיות המרכזיות - "תאוריית התא , " "תאוריית התורשה המנרלית" nor דרוויניזם" - להבנת מהותם של היצורים החיים . ג . דונו ברשימת העקרונות הביולוגיים המקובלים כיום , בפי שהתפתחו במהלך ההיסטוריה . נסחו עבור כל עיקרון קיים את העיקרון המנוגד לו מן בעבר . ד . השוו את העקרונות הביולוגיים האלה עם המידע המובא בפרק הקריאה " תופעת החיים בהיבט ביולוגי" ( ראו שער ראשון . ( אתרו בכל אחד ממאפייני החיים המופיעים שם את העיקרון העומד בבסיסו . הסבירו את הקשר ביניהם . . 30 בעמוד הבא מוצעת למורה דוגמה לטבלת השוואה .  אל הספר
מכון מופ"ת