מבוא

לכל לומד תפיסות אישיות על המציאות הסובבת אותו , תפיסות אשר נוצרו עוד טרם התנסותו בתהליך למידה מסודר . מתברר בי רבות מתוכן נותרות ללא שינוי גם בתום לימוד התכנים המדעיים הרלוונטיים . מאז סוף שנות השבעים בוצעו מחקרים רבים בארץ ובעולם על תפיסות מוקדמות אלו ועל אופן השפעתן על הלמידה במגוון רחב של נושאים מדעיים . כדי להתמודד עמן ולהוביל להחלפתן בתפיסות מקובלות הוצעו אסטרטגיות הוראה-למידה שונות , כגון רפלקציה , קונפליקט קוגניטיבי ולמידה שיתופית ( פירוט על כך מובא בגוף הספר . ( בחינת התפיסות המוקדמות העלתה כי רבות מהן תואמות תפיסות מדעיות מן העבר שאינן מקובלות עוד כיום . פיאז'ה היה אחד הפסיכולוגים הראשונים אשר יצר הקבלה בין תהליך החשיבה האישי לתהליכי השינוי שהתרחשו בהיסטוריה של המדע . מחקרים שונים מצביעים על התרומה האפשרית של שילוב פרקי היסטוריה של המדע ( בנוסף לנקיטת אסטרטגיות הוראה מתאימות אחרות ) להתמודדות עם תפיסות חלופיות . עידוד הלומדים לשינוי תפיסתי מתבצע על ידי קישור בין חשיבתם האישית להתפתחות ההיסטורית של הרעיונות המדעיים . הוראת ההיסטוריה של המדע כחלק בלתי נפרד מהחינוך המדעי ( בנוסף ...  אל הספר
מכון מופ"ת